THG ปี 64 กำไร 1,337 ล้านบาท เติบโตกว่า 2,056.5%

February 27, 2022 News Comments Off on THG ปี 64 กำไร 1,337 ล้านบาท เติบโตกว่า 2,056.5%

THG โชว์กำไรปี 64 อยู่ที่ 1,337 ล้านบาท เติบโต 2,056.5% จากรายได้โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น-ควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 1,567 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 119.7%) และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.7 จากร้อยละ 21.4 เนื่องจาก THG มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งยังคงมีการควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อลดต้นทุน ทำให้อัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าต้นทุน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 23.5

ขณะที่ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 62 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2,056.5%) โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 12.3 จากร้อยละ 0.9 บาท มีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ

สำหรับรายได้รวมในปี 2564 อยู่ที่ 10,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.3 จาก 7,315 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 10,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.7 จาก 6,913 ล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 THG ได้มีการเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อเปีดโรงพยาบาลเฉพาะกิจ และโรงแรมเอกชนเพื่อเปิดให้บริการ Hospitel

รวมถึงการเปิดให้บริการฉีควัคซีน ทั้งวัคซีนของภาครัฐ และวัคซีนทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของรายได้จากธุรกิจทางการแพทย์

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 410 ล่านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จาก 386 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้ายังชะลอการตัดสินใจโอนห้องใน โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในปี 2564 THG มีการรับรู้รายได้จากการ โอนห้องพักอาศัย จำนวน 18 ห้อง เมื่อเทียบกับปีก่อนมียอดโอนห้อง จำนวน 19 ห้อง แต่

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ THG มีการปรับแผนการดำเนินงานภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยจัดสรรพื้นที่ด้านหน้าโครงการเพื่อให้บริการ Drive Thru สำหรับตรวจกัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และจัดสรรพื้นที่ด้านในเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิ.ย.2564

รวมทั้งเปิดให้บริการ Hospitel ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 มีรายได้ประมาณ 220 ล้านบาท (รายได้ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์)

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business