PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

April 5, 2022 News Comments Off on PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมงาน นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน จึงดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการบริการพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอด เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร ดำเนินการในพื้นที่ 4 ภาค ภาคแรก PEA ดำเนินการที่ภาคกลาง วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว และในครั้งนี้จัดที่ภาคเหนือ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการส่งเสริมประชาชน พุทธศาสนิกชน และเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติ ให้รักษาพันธุ์ไม้ เช่น ย่านาง โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด กระชาย ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า มีฤทธิ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

การดำเนินโครงการสอดคล้องตามการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals -SDGs) นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ซึ่งให้ความสำคัญ ในเรื่องของการปลูกและดูแลป่าหลังการปลูก ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่สามารถเจริญเติบโต แข็งแรง และมีอัตราการรอดสูง และ PEA ได้ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ซึ่งพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy