บอร์ด TNITY ไฟเขียวปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น XD 25 มี.ค.65

March 6, 2022 News Comments Off on บอร์ด TNITY ไฟเขียวปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น XD 25 มี.ค.65

บอร์ด TNITY เคาะจ่ายปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield 5.72% XD วันที่ 25 มี.ค.65 พร้อมอนุมัติเพิ่มวงเงินออก – เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5 พันล้านบาท

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 ได้แก่

อนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 12,507,192 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 53,601,212 บาท

อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (ร้อยละ 5.72) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 160.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 85.71 ของกำไรตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 25 มีนาคม 2565 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business