ทรู จ่อออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.15-4.30% ต่อปี เปิดจอง 15-17 มี.ค.นี้

February 23, 2022 News Comments Off on ทรู จ่อออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.15-4.30% ต่อปี เปิดจอง 15-17 มี.ค.นี้

กลุ่มทรู เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TRUE แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 4 ชุด อายุ 3 ปี-5 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 3.15-4.30% ต่อปี คาดเปิดให้จองซื้อระหว่าง 15-17 มี.ค.นี้ ผ่าน 5 แบงก์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งสู่เทคคอมปานี ตอกย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้คะแนน DJSI สูงสุดของโลก ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันกับคนไทยและประเทศไทย เตรียมออกหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ใช้ในการชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.15-3.25%] ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.55-3.65%] ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.00-4.05%] ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.30%] ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารทหารไทยธนชาต

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance